Handelsbetingelser

Opdateret 27. maj 2024

Webfrontens handelsbetingelser består dels af Generelle betingelser og Betingelser for vedligeholdelsesaftale.

Derudover henvises til den gældende databehandleraftale.

1. Generelle betingelser

1.1 Gyldighedsområde og omfang

Selvom vores garantier er begrænsede, værdsætter vi din tilfredshed med vores samarbejde. Læs venligst handelsbetingelserne igennem og bliv bekendt med vores betingelser, før der indgås en samarbejdsaftale.

Handelsbetingelserne omfatter alle Webfrontens produkter og ydelser og vil herefter blive betegnet som produktet. Aftagere af produkter leveret af Webfronten, betegnes som kunden.

Alle produkter som leveres til kunden af Webfronten, udføres efter handelsbetingelserne. Kunden forventes at have bekendtgjort sig med handelsbetingelserne, samt accepteret handelsbetingelserne inden indgåelse af en aftale. Handelsbetingelserne kan kun tilsidesættes ved eksplicit skriftlig aftale mellem kunden og Webfronten.

Eventuel tvist om handelsbetingelserne, herunder tolkning, håndhævelse og opfyldelse af vilkår kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

1.2 Webhosting og domænenavne

Webfronten tilbyder professionel administreret webhosting og DNS-administration på månedsbasis.

Webhosting omfatter ikke mailhosting.

Kunden bevarer ejerskab og kontrol over alle sine domænenavne til enhver tid.

1.3 Tilbud

Tilbud givet af Webfronten er gældende i 30 dage fra modtagelse med mindre andet er anført.

Ønsker, ændringer og tilføjelser, der ikke er specificeret i tilbuddet, betragtes som ændringsønsker og er ikke inkluderet i det oprindelige tilbud. Ændringer udføres til aktuel timepris eller aftales eksplicit mellem Webfronten og kunden.

1.4 Kundens ansvar og rettigheder

1.4.1 Bemyndigelse

Kunden har bemyndigelsen til at indgå kontrakter på vegne af sin virksomhed eller organisation.

1.4.2 Levering af materiale

Kunden skal levere alt nødvendigt materiale og information, herunder tekster, billeder og andre data, til Webfronten, når og hvis det kræves, og i det ønskede format.

1.4.3 Feedback og godkendelse

Kunden accepterer også at sætte tid af til at gennemgå Webfrontens arbejde og give feedback og godkendelse i tide. Deadlines virker begge veje, og kunden vil også være bundet af de datoer, som der sættes i fællesskab.

1.4.4 Overholdelse af betalingsfrister

Kunden forpligter sig til at overholde betalingsfristerne for fakturering, som er anført under “Betaling”.

1.4.5 Webfrontens forpligtelser

Webfronten har erfaring og kompetence til at udføre de services, som kunden har brug for, og vil fuldføre dem professionelt og rettidigt. Undervejs vil Webfronten forsøge at overholde alle de fastsatte frister, men Webfronten kan ikke være ansvarlig for en overskredet lanceringsdato eller deadline, hvis kunden har været længe om at levere materialer eller ikke har godkendt Webfrontens arbejde til tiden. Webfronten vil bestræbe sig på at informere kunden skriftligt om risici og konsekvenser ved eventuelle overskridelser af frister.

1.4.6 Ret til data

Kunden har til enhver tid ret til at få adgang til alle data og materialer, der er leveret til Webfronten eller genereret gennem samarbejdet. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, tekster, billeder, grafik, og alle digitale filer relateret til projektet.

1.4.7 Ret til at afslutte kontrakten

Kunden har ret til at opsige samarbejdsaftalen med Webfronten med en skriftlig varsel på 30 dage. Ved opsigelse skal kunden betale for alt arbejde udført frem til opsigelsesdatoen. Eventuelle forudbetalte beløb for ikke-leverede tjenester vil blive refunderet, dog ikke et eventuelt oprettelsesgebyr.

1.4.8 Ret til at ændre eller tilpasse

Kunden har ret til at anmode om ændringer eller tilpasninger til projektet. Ændringer, der ikke er dækket af den oprindelige aftale, vil blive estimeret og faktureret separat. Kunden vil blive informeret om de ekstra omkostninger og skal godkende disse skriftligt, før arbejdet påbegyndes.

1.4.9 Ret til gennemsigtighed

Kunden har ret til fuld gennemsigtighed i alle aspekter af projektet, herunder omkostninger, tidsplaner, og status på arbejde. Webfronten forpligter sig til at give regelmæssige opdateringer og at være tilgængelig for spørgsmål og bekymringer fra kunden.

1.5 Design

Webfronten udvikler et design, der er brugervenligt og professionelt, og som tilgodeser kundens behov for grafisk identitet og understøtter funktionaliteten af ​​websitet. Udvikling af websites omfatter som udgangspunkt ét hoveddesign samt mulighed for, at kunden kan foretage op til to korrekturrunder af designet, med mindre andet aftales. Hvis kunden ikke er tilfreds med designet efter dette stadie, skal kunden betale Webfronten fuldt ud for alt det arbejde, der er udført indtil dette punkt. Kunden kan herefter enten annullere kontrakten eller fortsætte ved at bestille Webfronten til at foretage yderligere korrekturrunder mod ekstrabetaling.

Hvis projektet omfatter HTML-kodning og CSS-skabeloner, vil Webfronten udvikle disse ved at bruge gyldig HTML- og CSS-kode. Webfronten tester al HTML og CSS i aktuelle versioner af alle større desktopbrowsere for at sikre at de understøttes bedst mulig. Brugere af ældre eller mindre kompatible browsere eller enheder vil opleve et design, der er begrænset til de muligheder, der ligger i den pågældende software.

Webfronten understøtter ikke Microsoft Internet Explorer eller Opera og kan derfor ikke garantere, hvordan websitet vil fungere i disse browsere.

Webfronten tester også, om websitet fungerer på smartphones og tablets men kun med de nyeste browserversioner.

1.6 Indhold

Webfronten har erfaring med at skrive til nettet, men er ikke ansvarlig for at skrive eller indtaste en hvilken som helst tekst på kundens website medmindre det specifikt er angivet i tilbuddet.

Kunden skal forsyne Webfronten med diverse medier (foto, video, grafik mv.) i digitalt format. Hvis kunden vælger at købe stockmedier, kan Webfronten foreslå leverandører, ligesom Webfronten også kan anbefale professionelle fotografer og grafikere til at lave helt nye og unikke medier. Den tid Webfronten bruger på at søge efter egnede medier vil blive opkrævet efter gældende timebetaling.

Kunden garanterer over for Webfronten, at alle elementer af tekst, grafik, billeder, design, varemærker eller andre illustrationer, der leveres til indsættelse på websitet, enten er ejet af kunden selv, eller at kunden har tilladelse til at bruge dem.

1.7 Levering

Produktet leveres på Webfrontens webserver eller en server angivet af kunden, på det aftalte tidspunkt og i overensstemmelse med de aftalte specifikationer. Nedenstående gør sig gældende uanset om det er Webfronten eller tredjepart der varetager driften af systemerne.

Der tages forbehold for forsinkelser der skyldes:

 • Udeladelser eller mangelfuld information fra kunden.
 • Nedbrud.
 • Svigtende adgang til IT-systemer.
 • Ødelæggelse og/eller skadet data af disse systemer.
 • Strømsvigt og/eller svigt i telekommunikation.
 • Lovindgreb.
 • Terror eller hærværk, uroligheder, oprør, sabotage, krig, naturkatastrofer, computervirus eller hacking.
 • Strejke, boykot, lockout eller blokade, uanset konfliktens årsag.
 • Andre forhold og omstændigheder der er uden for Webfrontens kontrol.

1.8 Betaling

Samtlige priser er ekskl. moms med mindre andet er angivet.

Fakturering sker via e-mail.

Kunden bedes overholde følgende betalingsplan:

 • Et eventuelt oprettelsesgebyr ved projektets start, hvis dette er angivet i tilbuddet.
 • Oprette vedligeholdelsesabonnement og betale første rate umiddelbart efter projektets lancering.

Hvis kunden ikke er i stand til at levere alt det aftalte indhold, når websitet er færdigt, betyder det ikke, at Webfronten ikke har færdiggjort sit job.

Priser angivet i valuta anden end dansk er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdato gældende valuta i danske kroner. Webfronten forbeholder sig retten til at foretage justeringer af prisen for produktet før betaling, såfremt ændringer i valutakursen finder sted.

Webfronten forbeholder sig retten til at kræve ekstrabetaling for ethvert forhold, som følger af dispositioner af kunden. Dette omfatter men er ikke begrænset til:

 • Rettelser og ændringer indsendt efter korrekturrunder.
 • Mangelfulde informationer vedrørende arbejdets karakter.
 • Overarbejde som følge af ændringsønsker der ikke allerede er omfattet af det oprindelige tilbud og aftale.

Webfronten er forpligtet til at oplyse kunden om eventuelle justeringer af prisen.

Webfronten forbeholder sig retten til at kræve bankgaranti til sikkerhed for betaling.

Webfronten forbeholder sig retten til at overgive udestående kreditforhold til tredjemands inkasso.

Betaling der ikke er modtaget rettidigt vil blive tilskrevet renter på 0,60% pr. påbegyndt måned samt et gebyr på DKK 100,00.

1.9 Rettigheder

For køb af produkter/materiale der er udviklet til kunden, som ikke medfører periodiske betalinger som leje eller lignende, overføres anvendelsesrettighederne for produktet/materialet til kunden. Webfronten bibeholder ophavsretten på disse produkter/materialer.

For færdigudviklede moduler og/eller andre produkter der benyttes af Webfronten i produktion og udvikling af andre produkter er disse behæftet med ophavsret og tilhører udviklerne af disse.

1.10 Ansvarsbegrænsning

Brugen af Webfrontens produkter sker udelukkende på kundens eget ansvar og risiko. Webfronten påtager sig intet ansvar i forhold til indhold, lovlighed, lødighed, rigtighed eller enhver form for information der sendes og/eller modtages over internettet.

Webfronten fraskriver sig ethvert ansvar for skade eller tab, herunder manglende mulighed for brug af produkter, som kunden måtte lide i forbindelse med kundens brug af produkter, medmindre Webfronten har handlet forsætligt eller groft uagtsomt til skade for kunden.

Webfronten fraskriver sig enhver form for ansvar for:

 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af førnævnte tab.
 • Tab af data på kundens server. Ansvar for backup af kundens data påligger kunden alene, med mindre andet aftales eksplicit og skriftligt.
 • Fejl og/eller mangler som kunden ikke har anført og eller rettet i korrekturrunder.
 • Force majeure forhold.
 • Tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre hændelige eller særlige skader, der relaterer sig til driften af ​​eller manglende evne til at drive dette website og andre websites, selvom kunden har informeret om mulighederne for sådanne skader.

1.10.1 Kundens egne ændringer eller ændringer fra tredjepart

Med produkter der giver mulighed for at kunden selvstændigt redigerer eller opdaterer websider efter overlevering af produktet gør følgende sig gældende, med mindre andet er eksplicit aftalt mellem kunden og Webfronten.

Hvis andre end Webfronten eller deres eventuelle underleverandører opdaterer og/eller redigerer produktet og dermed ødelægger design, opsætning og/eller funktionalitet, vil tiden det kræves for at genoprette design, opsætning og/eller funktionalitet blive estimeret og faktureret kunden.

1.10.2 Forsinkelse af leverancer

Webfronten fraskriver sig ethvert form for ansvar over for tab hos kunden som følge af forsinkelse i nogen del af Webfrontens leverancer.

1.11 Persondata

Kundeoplysninger, herunder navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, registreres i Webfrontens kunderegister. Behandling af og omgang med disse oplysninger sker i overensstemmelse med gældende lov om behandling af personoplysninger. For yderligere information om vores behandling af persondata henvises til vores Databehandleraftale.

Kunden er forpligtet til straks at meddele ændringer i opgivne oplysninger, særligt adresse og e-mailadresse. Manglende meddelelse om ændringer i ovennævnte forhold vil blive betragtet som misligholdelse af eksisterende aftale.

Webfronten fraskriver sig ethvert ansvar for kundens benyttelse af Webfrontens produkter i forbindelse med behandling og/eller formidling af data der er omfattet af Lov om behandling af personoplysninger.

Webfronten forbeholder sig ret til at videregive oplysninger om kunden til relevante offentlige myndigheder såfremt der er tale om strafbare forhold og/eller aktiviteter i forbindelse med brug af produkter.

1.12 GDPR-compliance

Webfronten forpligter sig til at overholde EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). For detaljer om, hvordan vi behandler persondata, henvises der til vores særskilte Databehandleraftale. Denne aftale regulerer behandlingen af personoplysninger og fastsætter de rettigheder og forpligtelser, der gælder, når Webfronten behandler personoplysninger på vegne af kunden.

1.13 Anvendelse i forhold til markedsføringsmæssige aktiviteter

Webfronten forbeholder sig retten til at anvende de(t) fremstillede produkt(er), herunder link til kundens hjemmeside, kundens logo og andre eventuelle fremstillede produkter i forbindelse med fremvisning af cases og markedsføringsmateriale. Afvigelse fra dette kan aftales specifikt i det konkrete tilbud med kunden.

1.14 Afvisning af handel

Webfronten forbeholder sig retten til at afvise at handle med ethvert website, individ, organisation eller virksomhed som repræsenterer hadefuldt, ulovligt, skadeligt, eller på anden måde stødende indhold eller budskab uden yderligere begrundelse.

Enhver promovering af hadefuldt, ulovligt, skadeligt, eller på anden måde stødende indhold eller budskab kan anses som mislighold af handelsbetingelserne og føre til øjeblikkelig ophør af samarbejdsaftaler uden ret til refundering.

Webfronten forbeholder sig retten til at afvise at handle med enhver privatperson og/eller virksomhed uden yderligere begrundelse.

1.15 Accept af handelsbetingelser

Ved indgåelse af en samarbejdsaftale eller betaling til Webfronten accepterer kunden disse handelsbetingelser.

Webfronten forbeholder sig retten til at ændre eller opdatere handelsbetingelserne uden forudgående varsel.

Enhver form for ændring af handelsbetingelserne skal foregå på skrift, skal accepteres og underskrives af kunden og Webfronten.

Ved spørgsmål til vores handelsbetingelser rettes henvendelse til [email protected].

2. Betingelser for vedligeholdelsesaftale

2.1 Bemyndigelse

Kunden bemyndiger Webfronten til at udføre vedligeholdelsesopgaver på kundens website som beskrevet i den vedligeholdelsesaftale, der er købt. Kunden bemyndiger ligeledes Webfronten til at have skriveadgang til alle biblioteker og filer på websitet samt tilladelse til at installere nødvendige WordPress plugins til vedligeholdelse og sikkerhed.

2.2 Vedligeholdelsesaftale

Vedligeholdelsesaftaler tilbydes i 3 forskellige “pakker”, som fremgår af Webfrontens website under “Vedligeholdelsesaftaler”.

Indholdet i de 3 vedligeholdelsespakker kan ændres uden forudgående varsel.

2.3 Webhosting

Webhosting er inkluderet i alle vedligeholdelsesaftaler.

Kunden har ikke adgang til cPanel eller server, og webhosting omfatter ikke mailhosting.

Kunden er velkommen til at benytte egen webhosting, men det ændrer ikke på prisen for vedligeholdelsesaftalen.

2.4 DNS-administration

DNS-administration og navneserver er inkluderet i alle vedligeholdelsesaftaler.

Kunden er velkommen til at benytte egen DNS-administration og navneserver, men det ændrer ikke på prisen for vedligeholdelsesaftalen.

Hvis kunden benytter egen DNS-administration, er det kundens ansvar at Webfronten har adgang og rettighed til at ændre DNS-records, hvis det skulle blive nødvendigt.

2.5 Adgang til kundens installation

Såfremt løsningen ikke hostes af Webfronten vil det til enhver tid være kundens ansvar at holde Webfronten opdateret hvis noget af følgende opdateres:

 • Serveren hvorpå installationen hostes.
 • Navneserveren hvor domænenavnet hostes.
 • Adgangsoplysninger til filserveren (SFTP-oplysninger).
 • Adgangsoplysninger til databasen.
 • Adgangsoplysninger til administratoradgang for WordPress’ kontrolpanel.

2.6 Evaluering af installation

Da hver enkelt WordPress-installation anses for unik og hostingudbydernes opsætninger kan være forskellige, sikrer vi os at vi kan levere vores ydelse til kunden.

Før vedligeholdelsesaftalen godkendes endeligt, evaluerer vi kundens installation og sikrer, at vi har mulighed for at levere opdateringer til kundens WordPress-installation.

For websites, der ikke er udviklet af Webfronten, opkræves en engangsbetaling for evalueringen i forbindelse med oprettelse af vedligeholdelsesaftalen.

Efter aftalens påbegyndelse er det udelukkende Webfronten der har administratoradgang til websitet med mindre andet aftales.

2.6.1 Omfattede plugins

Ved påbegyndelse af kontrakten registreres samtlige installerede plugins. Disse vil være omfattet og supporteret af aftalen.

Installation af plugins eller anden ændring af bagvedliggende kode efter aftalens påbegyndelse, som godkendes og foretages af Webfronten vil automatisk være indbefattet af aftalen.

Installation af plugins eller anden ændring af bagvedliggende kode efter aftalens påbegyndelse, som foretages af kunden, vil ikke være omfattet af aftalen medmindre Webfronten godkender disse. Godkendelse sker ved forespørgsel til [email protected]

2.6.2 Omfattede temaer

Ved påbegyndelse af kontrakten registreres det aktive tema som vil være omfattet og supporteret af aftalen.

Det kræves at det aktive tema er et child-tema, hvis dette er muligt, for at kunne omfattes af aftalen. Såfremt det aktive tema ikke er et child-tema, kan Webfronten assistere i forhold til opsætning af dette.

Det kræves at det aktive tema for installationen kan opdateres via WordPress kontrolpanelet for at være dækket af aftalen. Temaer som skal downloades fra tredjepart og opdateres manuelt er ikke dækket af aftalen.

Installation af nye temaer eller skift til et andet aktivt tema, skal godkendes af Webfronten for at være omfattet af aftalen. Godkendelse sker ved forespørgsel til [email protected]

2.7 Sikkerhedsmonitorering

Sikkerhedsmonitorering og tiltag foretaget i forbindelse med sikkerhed på kundens installation(er) stiller ingen garanti mod hackere eller nedbrud. Webfronten tilbyder udelukkende forbedrende tiltag og stiller således ingen garantier i forhold til sikkerheden.

Webfronten fraskriver sig enhver form for ansvar for:

 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af nedbrud, skade eller tab i forbindelse med den valgte sikkerhedsmonitorering og tilhørende service.
 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af mangelfuld information i forbindelse med valgte sikkerhedsmonitorering og tilhørende service.
 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af nedbrud, skade eller tab på kundens server, herunder mailudbyder.
 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af nedbrud, skade eller tab på kundens server som følge af eventuel hacking af serveren eller installationen.

2.8 Frekvens af opdateringer

Der opsættes monitorering af installationen som giver Webfronten besked, når der ligger nye opdateringer klar til at blive installeret.

Nedenstående frekvenser er retningslinjer baseret på Webfrontens almindelige responstider, men er ikke en garanti for at en opdatering udføres inden for det givne tidsrum.

2.8.1 Almindelige opdateringer

Opdateringer som ikke er af sikkerhedsmæssig karakter udføres som udgangspunkt inden for 14 dage.

2.8.2 Sikkerhedsmæssige opdateringer

Opdatering af sikkerhedsmæssig karakter udføres som udgangspunkt indenfor 24 timer.

2.9 Backup

Webfronten fraskriver sig enhver form for ansvar for:

 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af nedbrud, skade eller tab i forbindelse med den valgte backup service.
 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af mangelfuld information i forbindelse med valgte backup service.
 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af nedbrud, skade eller tab på kundens server, herunder mailudbyder.

Webfronten vil gøre sit yderste for, at der ikke mistes data i forbindelse med eventuelle nedbrud.

2.9.1 Backup af data før opdateringer

Webfronten sikrer som udgangspunkt, at der oprettes en backup af data før der påbegyndes opdateringer, så websitet kan nulstilles til før opdateringen blev installeret.

2.9.2 Daglig backup

Der tages dagligt backup af kundens data, som bliver uploadet til vores cloud-løsning. Vi opbevarer 90 dages backup af kundens data.

2.10 Fejl under opdateringer

Når software opdateres af deres respektive udviklere kan der fra tid til anden forekomme fejl eller mangler i udviklernes kode.

2.10.1 Opdatering af plugins og temaer udviklet af Webfronten

Fejl der måtte opstå som følge af opdateringer i plugins og temaer, udviklet af Webfronten er dækket af vedligeholdelsesaftalen.

Fejl opstået i forbindelse med opdateringer og udvikling af ny funktionalitet, på ønske fra kunden, er ikke omfattet af aftalen med mindre dette aftales eksplicit og på skrift.

2.10.2 Opdatering af WordPress, plugins og temaer udviklet af tredjepart

Skulle en opdatering af WordPress, plugin eller tema være årsag til fejl på kundens installation, vil Webfronten gendanne den version af WordPress, plugin eller temaet som lå på serveren før installationen.

Webfronten modificerer og vedligeholder hverken tredjepart plugins, temaer eller selve WordPress og kan således ikke drages til ansvar for opdateringer i kode fra tredjepart.

Enhver fejl som måtte være forårsaget af tredjeparts tema, tredjeparts plugins eller selve WordPress, vil således ikke blive rettet af Webfronten men skal rettes af udvikleren af softwaren. Webfronten sørger udelukkende for at opdateringen annulleres og kan afvente at opdateres så snart udvikleren har rettet fejlen.

2.11 Wordpress-funktionalitet

Webfronten kan ikke drages til ansvar for tab eller ændring af funktionalitet som følge af opdatering af WordPress, da det udelukkende er WordPress selv som vedligeholder deres kode.

Skulle en opdatering af selve WordPress medføre tab eller ændring af funktionalitet, kan Webfronten tilbyde at gendanne versionen af WordPress til før opdateringen, selvom dette ikke kan tilrådes af sikkerhedsmæssige årsager.

2.12 Temafunktionalitet og udseende

Webfronten kan ikke drages til ansvar for tab eller ændring af funktionalitet og/eller udseende som følge af opdatering af tredjepart tema, da det udelukkende er udviklerne af dette, som vedligeholder deres kode.

Skulle en opdatering af et tredjepart tema medføre tab eller ændring af funktionalitet og/eller udseende, kan Webfronten tilbyde at gendanne versionen af pluginnet, til før opdateringen, selvom dette ikke kan tilrådes af sikkerhedsmæssige årsager.

2.13 Pluginfunktionalitet

Webfronten kan ikke drages til ansvar for tab eller ændring af funktionalitet som følge af opdatering af tredjepart plugins, da det udelukkende er udviklerne af disse, som vedligeholder deres kode.

Skulle en opdatering af et tredjepart plugin medføre tab eller ændring af funktionalitet, kan Webfronten tilbyde at gendanne versionen af pluginnet, til før opdateringen, selvom dette ikke kan tilrådes af sikkerhedsmæssige årsager.

2.14 Specialtilpassede plugins

Plugins hvor selve koden er modificeret eller på anden måde tilpasset ud over et plugins basisfunktionalitet kan ikke supporteres, da det udelukkende vil være udvikleren af disse udvidelser og/eller modifikation som vedligeholder disse.

Således vil alle specialtilpassede modifikationer i plugins som udgangspunkt gå tabt som følge af opdateringer.

Såfremt plugins måtte indeholde specialtilpasset kode, er det kundens ansvar at gøre Webfronten opmærksom på dette. Plugins som Webfronten selv måtte have modificeret er Webfrontens ansvar.

2.15 Kundens egne ændringer eller ændringer fra tredjepart

Hvis andre end Webfronten eller deres eventuelle underleverandører, opdaterer og/eller redigerer plugins, temaer eller WordPress og dermed ødelægger design, opsætning og/eller funktionalitet, vil tiden det kræves for at genoprette design, opsætning og/eller funktionalitet blive estimeret og faktureret kunden særskilt af vedligeholdelsesaftalen.

2.16 Kundens egne opdateringer

Enhver opdatering af plugins eller WordPress fra kundens side vil ikke som udgangspunkt være omfattet af vedligeholdelsesaftalen, og fejl som følge heraf vil således heller ikke være omfattet, med mindre andet aftales mellem Webfronten og kunden.

Skulle fejl opstå på baggrund af at kunden selv

 • opdaterer og/eller installerer plugin(s),
 • opdaterer og/eller installerer tema(er) eller
 • opdaterer og/eller installerer WordPress,

vil disse skulle rettes til aktuel timepris.

2.17 30-minutters opgaver

De 30-minutters opgaver der er inkluderet i vedligeholdelsesaftalen kan anvendes til almindelige supportopgaver. Det kan fx være:

 • Opsætning og ændringer til indhold.
 • Små designjusteringer.
 • Installation og opsætning af plugins.
 • Import og eksport af indhold.
 • Rådgivning om videreudvikling af hjemmesiden/webshoppen.

30-minutters opgaver kan ikke anvendes til udviklingsopgaver.

Hvis supportopgaven er for stor, kan du tilkøbe mere tid til timeprisen for den aktuelle vedligeholdelsesaftale.

30-minutters opgaver skal anvendes inden for den gældende måned og kan ikke føres videre til efterfølgende måneder. Kunden kan max få udført én 30-minutters opgave pr. dag.

Hvis kunden nærmer sig grænsen for supporttimerne i vedligeholdelsesaftalen, giver Webfronten kunden besked, så kunden har mulighed for at vælge om en supportopgave skal vente til efterfølgende måned eller udføres til aktuel timepris.

Skulle Webfronten glemme at gøre kunden opmærksom på, at kunden har nået grænsen for den gældende support tid, faktureres kunden ikke.

2.18 Priser og betaling

Alle priser på Webfrontens website kan ændres uden varsel, men det tilstræbes at eksisterende kunder får tilsendt et skriftligt varsel minimum 30 dage inden ikræfttrædelse.

Alle priser på Webfrontens website justeres som udgangspunk hvert år pr. 1. januar med minimum 2%.

Vedligeholdelsesaftaler tilbydes på abonnementsbasis og faktureres månedsvis forud som tilbagevendende betaling med mindre andet aftales.

Vedligeholdelsesaftaler fornyes automatisk medmindre kunden opsiger aftalen.

2.19 Opsigelse og tilbagebetaling

Hvis kunden vil opsige abonnementet eller ændre betalingsmetode skal dette gøres ved at sende en e-mail til [email protected], inden den næste fakturaudsendelsesdato.

Opsiges vedligeholdelsesaftalen efter denne dato, vil kunden blive faktureret for den nye faktureringsperiode.

Vedligeholdelsesaftaler løber efter aftale med mindre andet skriftligt aftales og vil automatisk blive fornyet med mindre disse opsiges.

Vedligeholdelsesaftaler kan opsiges med 1 måneds varsel fra Webfrontens side og eventuelt overskydende abonnement tilbagebetales senest 1 måned efter opsigelsen af vedligeholdelsesaftalen.

Vedligeholdelsesaftaler der opsiges af kunden kan ikke resultere i en tilbagebetaling af overskydende abonnement.

2.20 Ophør

Vedligeholdelsesaftaler kan ophøre med øjeblikkelig virkning, hvis der forefindes brud eller mislighold på betalings-, handelsbetingelserne og/eller samarbejdsaftalen for den pågældende service.

Vedligeholdelsesaftaler der ophøres som følge af brud eller mislighold på betalings-, handelsbetingelserne og/eller samarbejdsaftalen kan ikke resultere i en tilbagebetaling af overskydende abonnement.

2.21 Generelle handelsbetingelser

Ved indgåelse af vedligeholdelsesaftalen accepterer kunden samtidig de generelle handelsbetingelser for Webfronten.

2.22 Fravigelser

Eventuelle fravigelser fra betingelserne skal foreligge i form af eksplicit skriftlig aftale mellem Webfronten og kunden.

3. Kontakt og virksomhedsoplysninger

Webfronten ApS
Herstedvang 8
2620 Albertslund

Tlf. 27 28 33 12
E-mail: [email protected]
CVR: 43010336

5 nødvendige tips til at holde dit website sikkert

Ved du hvad det kræver at vedligeholde dit website? Download min guide og forstå hvordan du holder dit WordPress-website sikkert og lær om den regelmæssige vedligeholdelse, som er nødvendigt for hele tiden at holde dit website sikkert.

5 nødvendige tips til at holde dit website sikkert
Scroll to Top